Magatartási kódex

Vevőközpontúság. Családiasság. Innovativitás. Sikerközpontúság. Ezeken az értékeken alapul a LAPP-csoport működése. Világos értékrendünk tett erős vállalattá minket, és családi vállalatként tudjuk, hogy csak együtt lehetünk sikeresek – együtt a vállalkozásban és együtt üzleti partnereinkkel. Ennek alapját értékeink jelentik. Ha magatartásunkat minden nap értékrendünkhöz szabjuk, ha tisztelettel és tisztességesen bánunk egymással és üzletfeleinkkel, folytatni fogjuk azt a sikertörténetet, amelyet a LAPP-csoport mint a kábel- és kötéstechnika rendszermegoldásainak vezető gyártója eddig megírt. Ebben a szakmai etikai kódexben megkíséreljük valamivel pontosabban bemutatni, mit jelentenek értékeink napi munkánk számára. Reméljük, hogy ez segítségükre lesz.

LAPP Holding AG igazgatósága
 
Bevezetés
A törvényi előírások feltétlen betartása vállalatunk legfőbb parancsa és vállalatunk központi értékeinek is része. Megvalósításukat és betartásukat számos belső irányelvben és utasításban szabályoztuk. A lényeges tartalmakat ez a szakmai etikai kódex foglalja össze, hogy megkönnyítse a munkatársak számára az előírások betartását. A jelen etikai kódexben rögzített szabályzásokat a LAPP-csoport mindenkori társasága és annak dolgozói közötti viszonyban kell alkalmazni, és a szállítóinkkal és üzletfeleinkkel folyó együttműködésünk irányelveként szolgálnak. Ezek a szabályzások nem alapoznak meg jogokat harmadik személy számára.

1. Alapelvek

Törvénykövető magatartás
A törvényesség alapelvét képviseljük a LAPP-csoport összes tevékenysége, intézkedése, szerződése és egyéb folyamata során. Támogatjuk a kizárólag törvényes kereskedelem elvét függetlenül attól, hogy ez a LAPP-csoport számára hasznot hajt vagy nem. Munkaterületén minden dolgozó személyesen felel a törvények betartásáért. Tilos harmadik személyt törvénytelen cselekedetre ösztönözni és tudatosan együttműködni ilyen tevékenységben.

A vezetők felelnek azért, hogy felelősségi területükön ne sértsék meg a törvényi szabályzásokat vagy az etikai kódexet olyan módon, hogy azt megfelelő felügyelettel meg lehetett volna akadályozni vagy meg lehetett volna nehezíteni; világossá kell tenniük, hogy elítélik a törvénysértést, amely a dolgozók hierarchiában betöltött pozíciójától függetlenül fegyelmi következményeket von maga után. A vezetők világszerte kötelesek megfelelő folyamatokkal biztosítani, hogy a munkatársak rendelkezzenek az érvényes törvényi szabályzások szükséges ismeretével annak érdekében, hogy hozzáértő módon járhassanak el.

A LAPP-csoport hírnevéért vállalt felelősség
Valamennyi dolgozó köteles feladatai teljesítése során óvni a LAPP-csoport hírnevét.
 
2. Emberi jogok
A LAPP-csoport globálisan tevékenykedő vállalatként tanúságot tesz szociális és társadalmi felelősségvállalásáról. Az értékorientált vállalatirányítás alapján a következő alapelvek érvényesek számunkra a nemzetközileg elismert emberi jogok, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapelvei és a különböző országokban és telephelyeken érvényes törvények figyelembe vétele, valamint a különböző kultúrák elismerése mellett:

a. Munkatársakkal szembeni viselkedés
Tiszteljük és védjük minden egyes személy méltóságát. A LAPP-csoport egyetlen telephelyén sem tűrjük el a diszkriminációt és a zaklatást. Főként nem tűrjük az etnikai-kulturális jellegű okból, fogyatékosság, nem, vallásos hit, életkor vagy szexuális orientáció miatt történő hátrányos megkülönböztetést. Minden dolgozónak joga van tisztességes bánásmódhoz, udvarias viselkedéshez és tisztelethez.

b. Gyermek- és kényszermunka
Nem tűrjük és kivétel nélkül elutasítjuk a gyermekmunkát és a kényszermunkát üzletfeleinknél is.

c. Munkabiztonsági, egészségügyi, tűz- és környezetvédelmi megállapodás
Az összes dolgozó feladata, hogy megelőzze az embereket és a környezetet fenyegető veszélyeket, minimalizálja a környezetet érő hatásokat és takarékosan bánjon az erőforrásokkal. A folyamatoknak, az üzemeknek és az üzemi eszközöknek meg kell felelniük a munkabiztonságra, valamint az egészségügyre, tűz- és környezetvédelemre vonatkozó, alkalmazható törvényi és belső előírásoknak. A vállalati politika fontos része a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a munkakörülmények humánusabb kialakítása. Kerülendő az egészségre veszélyes anyagok és konfliktusövezetekből származó nyersanyagok felhasználása (conflict minerals).

d. Képzettség
A LAPP-csoportban a foglalkoztatottakat alapvetően a funkciójuknak megfelelő képzettségük, képességeik és személyiségük alapján választjuk ki, alkalmazzuk és fejlesztjük. Támogatjuk a foglalkoztatottak célirányos, folyamatos és szükségletekhez szabott képzését, hogy ezáltal lehetővé tegyük a magas teljesítményszintet és a magas minőségű munkavégzést. A dolgozókat rendszeresen tájékoztatjuk az etikai kódexszel kapcsolatos, aktuális témákról.

3. Érdekkonfliktusok megelőzése
Melléktevékenység gyakorlása csak a vállalat előzetes, írásbeli hozzájárulásával megengedett. Ezt a hozzájárulást megadjuk, ha nem kell tartani a megállapodott munkateljesítmény csökkenésétől. Csak a mindenkori nemzeti társaság, ill. a regionális vállalatcsoport előzetes, írásos engedélyével megengedett a dolgozók számára a versenytársaknál, beszállítóknál vagy vevőknél szerzett tulajdonrész vagy folytatott melléktevékenység. Ilyen esetben mindenkor az egyedi eset alapján születik döntés.
Csak a mindenkori nemzeti társaság, ill. a regionális vállalatcsoport előzetes, írásos engedélyével megengedett ügyleteket bonyolítása olyan vállalattal, amelyben a dolgozó, élet- vagy házastársa vagy közeli hozzátartozója tulajdonrésszel bír vagy vezető pozíciót tölt be, és amelynél a dolgozó befolyással van az üzleti kapcsolatra.

Üzlettársak magáncélból történő megbízása
Amennyiben a dolgozók tevékenységük alapján közvetlenül megbízások kiadásával és lebonyolításával foglalkoznak és ezáltal érdekkonfliktus lehetősége áll fenn, a LAPP-csoport üzleti partnereit magáncélból csak a mindenkori nemzeti társaság, ill. a regionális vállalatcsoport előzetes, írásos engedélyével vehetik igénybe. Kivételt képeznek ez alól az általános forgalomban kapható áruk és szolgáltatások.

4. Információkezelés

Jelentések
Valamennyi feljegyzésünknek, jelentésünknek és közleményünknek pontosnak és a valóságnak megfelelőnek kell lennie. Az előírásszerű könyvvitel és mérlegkészítés alapelveit be kell tartani; ennek megfelelően az adatrögzítéseknek és más feljegyzéseknek teljesnek, helyesnek, határidőre teljesítettnek és rendezettnek kell lenniük. Csak akkor megengedett bizalmas információkat tartalmazó feljegyzések, fájlok és hasonlók készítése, ha ez közvetlenül a LAPP-csoport érdekében történik és betartják az összes adatvédelmi előírást.

Titoktartás
A vállalat bizalmas információit titokban kell tartani. Ez a kötelezettség a munkaviszony megszüntetése után is érvényes.

Adatvédelem és információbiztonság
Az összes (számítástechnikailag támogatott) üzleti folyamat kialakítása és lebonyolítása során biztosítani kell a személyiségi jogok és a magánszféra védelmét, valamint az információbiztonságot az adatvédelemre, valamint információtechnológiai biztonságra és adatbiztonságra vonatkozó, mindenkor érvényes, törvénye előírások alapján és betartása mellett.

Mindenekelőtt a következő adatvédelmi alapelveket kell betartani az EU-n (Európai Unión) és az EGK-n (Európai Gazdasági Térségen) belül, amennyiben az üzleti folyamatokkal összefüggésben (vevők, szállítók, dolgozók vagy más érintett személy) személyes adatait gyűjtik, feldolgozzák vagy továbbítják:
 
• Tilalom engedély fenntartása mellett: Személyes adatokat tilos gyűjteni, feldolgozni vagy továbbítani, kivéve, ha ezt kifejezett törvényi szabályozás vagy a mindenkor érintett kifejezett, önkéntes és tájékoztatáson alapuló hozzájáruló nyilatkozata megengedi.
• Célhoz kötöttség és szükségesség: Személyes adatokat kizárólag abból a célból szabad feldolgozni, amely célból azokat gyűjtötték, és minden egyes adatgyűjtés, -feldolgozás vagy továbbítás a meghatározott célhoz szükséges adatokra korlátozódik.
• Adatelkerülés és -takarékosság: A lehető legkevesebb személyes adatot szabad gyűjteni és feldolgozni. A személyes adatokat a törvényi megőrzési kötelezettségek betartásával törölni kell, amint megszűnik a feldolgozás célja. Amennyiben lehetséges és elvárható, a személyes adatokat pszeudonimizálás vagy ideális esetben anonimizálás után kell feldolgozni.
• Átláthatóság: Az adatgyűjtést alapvetően közvetlenül az érintettnél kell elvégezni, akit tájékoztatni kell az adatgyűjtéskor annak céljáról, az adatgyűjtést végző (felelős) szervezetről és a harmadik személy számára történő esetleges adattovábbításról. Az érintett továbbá mindenkor tájékoztatási, helyesbítési és törlési joggal rendelkezik adatai vonatkozásában a törvényi rendelkezések (Németországban az adatvédelmi törvény) értelmében.
• A LAPP-csoport valamely vállalatának minden egyes adatgyűjtése, feldolgozása vagy továbbítása során, főként az EU-n, ill. az EGT-n kívül be kell tartani a mindenkor alkalmazandó, nemzeti adatvédelmi törvényt. A nemzeti adatvédelmi előírások betartását a Lapp-csoport mindenkori vállalatának adatvédelmi megbízottja vagy ügyvezetése felügyeli.

Minden egyes üzleti folyamat során megfelelő és alkalmas műszaki-szervezeti intézkedésekkel (főként belépés- és hozzáférés-ellenőrzés, titkosítás, naplózás, tűzfalak és biztonsági mentések útján) kell mindenkor az adatok és a számítógépes rendszerek biztonságáról (információbiztonság) gondoskodni.
 
5. Üzleti partnerekkel és harmadik személlyel szembeni magatartás
Minden munkatárs köteles a törvényi előírások keretében betartani a tisztességes verseny szabályait. Nem megengedett a versenytársak között mindenekelőtt a területfelosztás vagy vevők felosztása, az árakra/árak alkotórészeire, szállítói kapcsolatokra és azok feltételeire, valamint a kapacitásokra vagy ajánlattételkor követendő eljárásra vonatkozó megállapodások vagy információcsere; ugyanez érvényes a piaci stratégiákra és részvételi stratégiákra vonatkozó információcserére. Alapvetően nem megengedettek nemcsak az erre vonatkozó, írásos szerződések, hanem a szóbeli megállapodások vagy a hallgatólagos, tudatos, hasonló eljárásmód sem.

Nem megengedett a vevőkkel és szállítókkal kötött olyan megállapodások, amelyekkel a vevőket korlátozzák abban a szabadságukban, hogy áraikat és egyéb feltételeiket a viszonteladás során önállóan módon meghatározzák.

a. Szállítói és vevőkapcsolatok
A vevőkkel és szállítókkal kötött megállapodásokat kizárólag a vállalat érdekében szabad megkötni. Az ellenőrzésre szolgáló belső szabályozásokat (pl. 4 szem elv) valamennyi munkatársnak be kell tartania. A beszállítókat kizárólag versenyalapon szabad kiválasztani az ajánlatban rögzített árak vagy szolgáltatások ára, minősége, teljesítménye és megfelelősége összehasonlítása alapján.

b. Korrupció, ajándék és egyéb juttatás
Nem megengedett olyan megállapodás vagy mellékmegállapodás, amely egyes személyek előnyhöz juttatására vagy kedvezményezésére vonatkozik megbízások közvetítésével, kiadásával, szállításával, lebonyolításával vagy kifizetésével kapcsolatban.

A felelős vezetésnek be kell jelenteni a beszállítók vagy vevők arra irányuló kísérletét, hogy a LAPP munkatársait döntéseik során tisztességtelen módon befolyásolják.

A kereskedőnek, képviselőnek vagy tanácsadónak fizetett jutaléknak és díjnak méltányos és indokolt arányban kell állnia a tevékenységgel. Tilos olyan teljesítésben megállapodni, amelynél feltehető, hogy részben vagy egészben vesztegetésre szolgál.

Ajándék és egyéb juttatás elfogadásakor és nyújtásakor (például közvetlen üzleti vonatkozással nem rendelkező rendezvényen történő részvétellel), ideértve a (beszállító vagy vevő által és számára nyújtott) meghívást is, rendkívül korlátozott módon szabad eljárni. Ennek pénzügyi kereteit úgy kell meghatározni, hogy elfogadását az érintettnek ne kelljen titkolnia és ne kerüljön általa kötelezettséget eredményező függőségi viszonyba. Kétség esetén be kell szerezni a felelős vezetés írásos hozzájárulását.

c. Adományok
A LAPP-csoport társaságai pénzbeli és tárgyi adományokat nyújtanak a képzés, a tudomány, a kultúra és a szociális ügyek számára. Ilyen adományokról kizárólag az ügyvezetők, valamint a LAPP Holding AG igazgatósága dönt. Ilyen adományok esetén be kell tartani az önzetlen cselekvés elvét.

6. Termékminőség és -biztonság
„Siker minőség által” – ez üzletpolitikánk egyik irányelve. Elvárásunk magunkkal szemben az, hogy vevőink magas minőségi és biztonsági igényeit kell teljesítenünk; az ehhez szükséges fejlesztéseket gondosan és fenntarthatóan valósítjuk meg. Amennyiben minden fáradozás ellenére hibát követünk el, annak elhárításáért a törvényi rendelkezésekkel, a szerződéses kötelezettségekkel összhangban az élet és az egészség megóvásának világos prioritása alapján cselekszünk.

7. Rendellenességek jelentése
Ezek a szakmai etikai szabályok a megvalósult LAPP-értékek központi elemei. Az értékek vállalatcsoport szerte történő és egységes betartása elengedhetetlen – minden egyes munkatárs feladata ez.

A felettesek különleges felelősséget viselnek abban, hogy a dolgozók számára példamutató viselkedéssel közvetítsék az etikai kódex tartalmát. Minden egyes dolgozót megillet a jog, hogy vezetőjével szemben felhívja a figyelmet olyan körülményekre, amelyek az etikai kódexben tartalmazott szabályok megsértésére engednek következtetni; ez adott esetben anonim módon is történhet. Az ilyen bejelentést megvizsgáljuk és amennyiben szükséges, meghozzuk a megfelelő intézkedéseket az ilyen körülmények elhárítására.


8. Felügyelet
Mindegyik társaság saját felelősségi körében felel a jelen etikai kódexben rögzített szabályok, valamint a többi, vállalaton belüli szabály betartásáért. A belső ellenőrzés korlátozás nélküli tájékozódási és vizsgálati joggal rendelkezik, amennyiben ennek törvényi szabályozások nem mondanak ellent. Az ellenőrzés vizsgálatai során ügyel az etikai kódex betartására, és felveszi annak szabályait a vizsgálati szempontok közé.